25 glamorous photos of Victorian women that defined fashion…

25 glamorous photos of Victorian women that defined fashion styles from the late 19th century.