Mini Pokemon Plush Charms from the Pokemon Center

Mini Pokemon Plush Charms from the Pokemon Center