shelgon: Pikachu hijacks Pokemon Train to hearten children after…

shelgon:

Pikachu hijacks Pokemon Train to hearten children after 3/11 quake